Support

I vår matnyttiga FAQ hittar du resurser för att få ut mest av ditt arbetsmiljöarbete.

Har det gått fel någonstans eller behöver du hjälp av ett proffs.

FAQ

Rekommenderade webbläsare

Tekniken för webbläsare går ständigt framåt, och för att upplevelsen på Arbetsmiljöverktyget ska vara så bra som möjligt rekommenderar vi att du använder de senaste versionerna av någon av följande webbläsare (klicka gärna på dem för att ladda ner eller få mer information):

  • Google Chrome
  • Safari (endast mac)
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge (endast Windows)

I övriga webbläsare kan vi inte garantera användarupplevelsen, och ju äldre webbläsaren är, desto större risk för att funktioner inte fungerar eller ser ut som de ska.

Rapportering av ärende

För att rapportera ett ärende måste du först ta dig till rapporteringsdelen, för många arbetsgivare ligga den på det interna nätverket. Du kan också nå den om du skriver "organisationsnamn.arbetsmiljoverktyget.se/app (exempel albrackans.arbetsmiljoverktyget.se/app)

  • Navigera dig till rätt enhet genom att klicka på pilen neråt.
  • När du har hittat din enhet så klicka på pilen som pekar till höger.
  • Här för du ett eller flera val beroende på vilken enhet du jobbar på. För de flesta så har ni ett val och de är "Personal"

Behöver du hjälp att hitta vart du rapporterar så kan du kontakta din chef eller mejla support@arbetsmiljoverktyget.se

Dokument om arbetsmiljö

För att hitta dokumenten som din arbetsgivare har tillgett kan du följa stegen nedanför eller se på instruktionsvideon längre ner på sidan.:

  • Gå till rapporteringsdelen av verktyget, organisationsnamn.mjukvarufabriken.se/app (exempel albrackans.mjukvarufabriken.se/app) Om du inte vet eller hittar till rapporteringsdelen av verktyget kontakta din lokala administratör eller kontakta supporten
  • Navigera dig till din enhet och klicka på pilen som pekar mot höger.
  • Här finns det en knapp som heter "Dokument", klicka knappen och alla dokument kommer upp.

Rapportera anonymt

Att rapportera anonymt gör du genom att inte skriva namn eller epost när du rapporterar ditt ärende. Vissa organisationer har valt att göra detta möjligt och andra inte, går det inte att rapportera utan namn så kontakta din lokala administratör eller supporten för mer information.

Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Visserligen har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant.

På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses. De fungerar som arbetstagarnas representant både för ordinarie och inhyrd personal. Om arbetet är riskfyllt ska det finnas skyddsombud även på arbetsplatser med färre än fem anställda.

Skyddsombudet har rätt att ta ledigt den tid som behövs för att sköta uppdraget, och ändå få sin vanliga lön. Skyddsombud har också rätt att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och vara med när man ändrar eller planerar nya lokaler.

Skyddsombudet ska vända sig till arbetsgivaren om hon eller han upptäcker en fara som skulle behöva åtgärdas. Om inget händer kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket. Skyddsombudet kan också besluta att arbetet avbryts om det är allvarlig fara för arbetstagares liv. Det kallas skyddsombudsstopp.

Normalt utses skyddsombud på tre år av fackföreningen. Om det inte finns någon facklig representation kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud och sedan meddela arbetsgivaren detta.

På större arbetsplatser kan fler än ett skyddsombud utses och i så fall ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets uppgift är att samordna övriga skyddsombuds arbete. Om det finns en skyddskommitté brukar huvudskyddsombudet ha en plats i den.

Vart vänder jag mig? Om det saknas skyddsombud på din arbetsplats kan du vända dig till den fackliga organisationen.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Tillbud

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Det kan till exempel vara ett tungt föremål som faller ned från en hylla, men som tur var träffades ingen.

Även om det går bra och ingenting händer är det viktigt att ta tillbudet på allvar. Tillbudet är en signal om att något allvarligt skulle kunna hända nästa gång och att man behöver göra något för att det inte ska ske. När ett olycksfall inträffar har det vanligtvis redan skett flera tillbud. Ofta är det samma saker som ligger bakom och ungefär samma händelseförlopp. Kanske behöver man flytta ned det tunga föremålet till ett lägre hyllplan för att minska risken.

Tillbud hänger inte bara ihop med fysiska faktorer, utan även de som brukar kallas psykosociala. Händelser som hade kunnat leda till skada och som har med till exempel stress, konflikter eller mobbning kallas också tillbud.

Tillbud ska alltid rapporteras till arbetsgivaren, eftersom det är ett bra sätt att upptäcka risker som hade kunnat leda till olyckor eller arbetsskador. Det är viktigt med rätt attityd till tillbud på arbetsplatsen, så att man vågar informera om vad som hänt även om det var man själv som klantade till det. Tanken med att rapportera tillbud är inte att kritisera eller peka ut någon enskild, utan att upptäcka de risker som kan leda till olyckor och skador. För att fånga upp tillbuden behöver arbetsgivaren ha ett system för rapportering. Helst ska det vara så enkelt att man inte drar sig för att rapportera.

Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Allvarliga tillbud är sådana händelser som hade kunnat orsaka allvarliga olyckor, till exempel en byggnadsställning som rasar eller en explosion i en tom lokal.

Arbetsskada

Om man råkar ut för en olycka eller blir sjuk på grund av jobbet räknas det som en arbetsskada. Olyckor till och från jobbet och att bli smittad är också arbetsskador.

De vanligaste arbetsolyckorna beror på ansträngande lyft och fallolyckor. Muskel- och ledbesvär som orsakats av fysisk belastning är den vanligaste arbetssjukdomen. Näst vanligast är psykiska besvär som beror på sociala faktorer i arbetsmiljön och hur arbetet är organiserat.

Mest drabbade av olyckor är poliser, tullare, kriminalvårdare och träindustriarbetare. Även när det gäller arbetssjukdomar toppar poliser och vårdare statistiken. Målare och murare är yrkesgrupper som också löper hög risk att bli sjuka av arbetet.

Största riskerna i arbetslivet är hot och våld, maskiner och fallolyckor. För att undvika arbetsskador är det viktigt att återkommande undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor, sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet. Varje år ska arbetsgivaren göra en skriftlig sammanställning över det som har hänt. Sammanställningen är ett viktigt stöd i arbetet att förhindra nya olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen.

Avvikelser

Avvikelse, observation av förhållanden som avviker från det normala som kan leda till arbetsskada.

När vi arbetar med människor kan vårt agerande av olika orsaker ibland innebära risker för, eller få oavsedda och svåra konsekvenser för dem vi är till för.

En avvikelse är en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra skada. Även psykiska konsekvenser, t.ex. oro och otrygghet, kan räknas som skada. Fall och falltillbud är en typ av avvikelse. Andra exempel på avvikelser kan vara brister i bemötande, upplevda missförhållanden, brister i läkemedelshanteringen, vårdrelaterade infektioner och brister i informationsöverföring.

Avvikelsehantering är en viktig del i arbetet med kvalitetssäkring och utveckling.

Förslag

Vad är ett förslag?

Ett förslag är när du ser att det finns en förbättring på arbetsplatsen, tänkt dig en brevlåda som brukade eller fortfarande sitter utanför en dörr där ni kan skriv in förslag på hur arbetsplatsen kan förbättras. Exempel bord, stolar, blommor mm, det är bättre att rapportera in ett förslag extra än inget alls.