Vad är en systematisk arbetsmiljö?

Det är ett systematiskt arbetssätt för arbetsgivare att gemensamt förbättra arbetsmiljön tillsammans med medarbetare. Här går vi igenom grov om vad det handlar om, vi rekommenderar att du följer länkarna längst ner för att få djupare förståelse. Arbetsmiljöverket definierar SAM

Arbetsmiljöverket definierar SAM
"Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås."

Fyra repetitiva steg

 • Undersöka

  Det finns många sätt att undersöka arbetsmiljön, i det stora hela så handlar det om att samla in information. Några vanliga är ärenderapportering, skyddsronder och medarbetarundersökning

 • Riskbedöma

  Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

 • Åtgärda

  Efter att risker är upptäckta ska arbetsgivaren så snart som det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska också vidta åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

 • Kontrollera

  När åtgärderna är på plats ska åtgärderna kontrolleras. Det vill säga följas upp.

Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är

Källa

Mer information hittar du hos Arbetsmiljöverket